1- موازنه انرژی سیستم های بسته و کار مرزیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی