4- میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی