3- نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریانقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی