1- خط مماس بر منحنی ها و مشتق توابعقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی