1- خط مماس بر منحنی ها و مشتق توابع



قضیه تونن

گرادیان

پل دیودی